F

FSO Metadata Auto Python

Public python library to simplify access to FSO metadata.